Statut

STATUT


CAP. I     DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ, NATURA JURIDICĂ, PATRIMONIU 


Art. 1 Denumirea asociaţiei este Asociaţia Comunităţii Eşelniţa „ Cazanele Dunării „, uzual se poate folosi prescurtarea ACECD. Numele Asociaţiei va fi înscris în toate actele emise de aceasta la care se adaugă adresa sediului şi dacă este cazul, contul bancar şi contul fiscal.

 ACECD are marcă (siglă sau emblemă), şi sigilii proprii.
Art. 2   ACECD este persoană juridică constituită prin voinţa membrilor fondatori. Datele de identificare ale asociaţilor se regăsesc în actul de constituire al asociaţiei.
Art. 3     ACECD are sediul central în Eşelniţa, Str.Teilor Nr.542, judeţul Mehedinţi.
Schimbarea sediului principal al asociaţiei se va putea face în funcţie de necesităţi şi posibilităţi de amenajare, în baza hotărârii Adunării Generale a membrilor asociaţiei. Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera atât în registrul asociaţie de la vechiul sediu cât şi în Registrul asociaţiei aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie se află noul sediu.
Art. 4  ACECD va funcţiona pe termen nedeterminat.
Art. 5 ACECD, este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, non-profit având caracter civic, persoana juridică constituită conform Ordonanţei cu privire la asociaţii şi fundaţii nr. 26/2000.
Art. 6 Patrimoniul iniţial al ACECD, în valoare de 6.600.000 lei este alcătuit din contribuţia egală a membrilor fondatori.
Art.  7  Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale ACECD este conţinută în actul de constituire a asociaţiei.


CAP. II SCOPUL SI OBIECTIVELE ACED

 Art. 8  Misiunea asociaţiei este mobilizarea şi implicarea cetăţenilor şi a factorilor de decizie pentru valorificarea resurselor în scopul dezvoltării comunităţii Eşelniţa şi a spaţiului Cazanelor Dunării.

Art. 9     Obiective
Obiectivele asociaţiei sunt:
·         Să implicăm membrii comunităţii în acţiuni de interes general (infrastructură, investiţii, turism, ecologizare) ;
·         Să iniţiem programe şi acţiuni pentru tineret ;
·         Să revigorăm tradiţiile şi obiceriurile locale ;
·         Să dezvoltăm programe educaţionale şi de cercetare ;
·         Să dezvoltăm parteneriate durabile cu autorităţile publice locale ;
·         Să promovăm acţiuni şi schimburi culturale naţionale şi internaţionale ;
·         Să iniţiem şi să susţinem servicii de interes comunitar ;

CAP. III   MEMBRII ACECD


Art.10    Asociaţia este persoană juridică constituită prin voinţa membrilor fondatori. Asociaţia poate avea următoarele categorii de membrii:
- membrii fondatori
- membrii de onoare
- membrii susţinători
- membrii simpatizanţi.
                Au calitatea de membri fondatori, persoanele care prin voinţa lor au constituit grupul de membrii iniţiatori ai ACECD.            
                Pot deveni membri de onoare personalităţi din societatea civilă, atât din ţară cât şi din străinătate, la propunerea Consiliului Director cu aprobarea Adunării Generale. Membrii de onoare nu plătesc taxe de înscriere şi nici cotizaţii. La orice nivel, calitatea  de membru de onoare nu da drept de vot, în adoptarea deciziilor în asociaţie,
                Pot deveni membri susţinători, persoane fizice  care primesc o recomandare din partea unui membru ACECD, depun o cerere de primire, obţin acordul Consiliului Director, plătesc cotizaţia, sunt de acord cu statutul ACECD. Calitatea de membru susţinător se dobândeşte după o perioadă de cel puţin 6 luni în care activează ca membru simpatizant. Aceştia au dreptul să participe la manifestările şi acţiunile ACECD, au dreptul de a alege şi a fi ales în organele de conducere ACECD cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg. Persoanele care au dobândit calitatea de membru susţinător cu maxim o lună înaintea Adunării Generale nu au drept de vot, la această adunare având calitatea de invitat.
                Au calitatea de membru simpatizant persoana fizică sau juridică, care prin acţiunile sale sprijină material sau moral ACECD. Membrii simpatizanţi pot participa la acţiunile ACECD dar nu plătesc cotizaţia şi  nu au drept de vot în ACECD.
Art. 11 În acord cu prevederile prezentului statut sintagma de “membru ACECD” este folosită pentru membrii fondatori şi membrii susţinători şi este echivalentă cu sintagma “asociat”.
 Art.  12  Membrii ACECD au următoarele drepturi  :
a.       să participe la Adunarea Generală a ACECD;
b.       să ia parte la activităţile desfăşurate de ACECD;
c.        să fie retribuiţi pentru activităţile desfăşurate în concordanţă cu legislaţia muncii;
d.       să facă uz în documente oficiale sau personale de calitatea de “membru” ACECD;
e.        să beneficieze de sprijin material şi administrativ, cu acordul Consiliului Director, în cazul deplasărilor în străinătate în interesul ACECD;
f.        să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale ACECD;
g.        să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii ACECD;
h.       să participe la elaborarea programelor ACECD.
Art.  13 Membrii ACECD au următoarele obligaţii:
1.       Să respecte prevederile statutului ACECD şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
2.       Să plătească cotizaţia  prevăzută la termenele scadente;
3.       Să participe la şedinţele la care sunt convocaţi;
4.       Să  susţină interesele ACECD;
Art.14    Calitatea de membru al ACECD se poate pierde în următoarele moduri :
Ø  excludere
Ø  retragere
Ø  deces
Ø  dizolvare
Ø  neplata cotizaţiei, fără motive întemeiate, pe durata unui an de zile,
                Excluderea este hotărâtă de Consiliul Director al ACECD cu unanimitate de voturi, iar această decizie se ia în următoarele cazuri :
-          comiterea unor nereguli financiare dovedite;
-          prejudicierea gravă a imaginii ACECD;
-          dezvoltarea unui comportament incompatibil cu valorile ACECD;
-          condamnarea pentru fapte penale printr-o hotărâre  judecătorească definitivă;
                Daca este contestată, Hotărârea de excludere a unui membru, se analizează de către Adunarea Generală care decide în privinţa acelei hotărâri.
                Retragerea se face prin cerere scrisă, aprobată de Consiliul Director numai după achitarea obligaţiilor  la zi, faţă de asociaţie, cu un aviz prealabil de 15 zile.
                Pierderea calităţii de membru nu are nici un efect asupra patrimoniului ACECD.
                Decesul persoanei fizice sau dizolvarea persoanei juridice duce la pierderea calităţii de membru ACECD fără a avea alte efecte juridice.

CAP. IV SURSE DE VENIT


Art.  15  Sursele de venituri provin din: valorificări, mijloace băneşti, titluri de valoare, dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, cotizaţii, legate, subvenţii, donaţii, sponsorizări, alte fonduri;  primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate, resurse primite de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, resurse obţinute din desfăşurarea unor activităţi economice directe şi alte surse legale.
Art.16    Donaţiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare sau alte drepturi, dacă acestea sunt libere de orice sarcină. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în Registrul de donaţii al ACECD.
Art.17    Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop dacă acesta este în concordanţă cu obiectivele ACECD. Asociaţia refuză orice  donaţie sau legat oferite în termeni neacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut. Pentru donaţiile condiţionate sau acceptate, donatorul va putea lua la cunoştinţă de modul cum  a fost utilizată donaţia sa (Asociaţia, la cerere punându-i la dispoziţie un raport).
Art.18    Toate fondurile provenite din cotizaţii, donaţii sau alte surse legale se constituie venit al ACECD. ACECD are dreptul să cheltuiască aceste fonduri pentru derularea activităţilor, plata serviciilor sau achiziţionarea bunurilor ce sunt legate de activităţile ACECD.
Art.19    Valoarea cotizaţiei este reactualizata anual de către Consiliul Director si este plătita de membrii ACECD.

CAP. V  ORGANIZAREA ACECD


Art. 20   Organele ACECD sunt: Adunarea Generală a ACECD, Consiliul Director al ACECD, Preşedinte al ACECD, Comisia de Cenzori şi Consiliul Consultativ .
Art. 21 ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor ACECD şi reprezintă forul suprem de conducere al ACECD.
                Adunarea Generală  se întruneşte anual în şedinţe ordinare sau în mod extraordinar la solicitarea Preşedintelui ori a 2 (doi) din membrii Consiliului Director sau a 2/3 membrii cu drept de vot ACECD. Şedinţele Adunării Generale se convoacă cu 15 zile înainte de data întrunirii.
                La Adunările Generale pot fi invitaţi de către Consiliul Director membrii simpatizanţi, persoane fizice sau reprezentanţi ai entităţilor juridice cu care ACECD are relaţii.
Art.22     Adunarea Generală a ACECD are următoarele atribuţii :
-          alege şi revocă membrii Consiliului Director, în condiţiile prezentului Statut;
-          alege şi revocă Preşedintele ACECD, în condiţiile prezentului Statut;
-          alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori ai ACECD;
-          analizează şi aprobă strategiile şi obiectivele generale ale  ACECD;
-          aprobă modificările şi completările Actului Constitutiv  şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare al ACECD prin Acte Adiţionale; 
-          aprobă rapoartele anuale de activitate (Raportul Consiliului Director şi al Comisiei de Cenzori), planul anual de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli  şi bilanţul contabil (descărcarea de gestiune);
-          hotărăşte înfiinţarea / dizolvarea filialelor;
-          soluţionează litigiile legate de excluderea membrilor;
-          aprobă organigrama salariaţilor ACECD;
-          aprobă dizolvarea şi lichidarea ACECD, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare cu 2/3 din numărul asociaţilor ACECD;
-          Aprobă înfiinţarea unor societăţi comerciale;
-          Aprobă afilierea la Federaţii sau Confederaţii;
Art. 23   Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţ ori rude până la gradul patru inclusiv, nu poate lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul  care încalcă această prevedere este răspunzător de eventualele daune cauzate ACECD.
Art. 24  Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi/sau ale Statutului sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art.25    Adunarea Generală se consideră legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul membrilor ACECD. Deciziile în Adunarea Generală sunt valide dacă au votat “pentru” jumătate plus unu din cei prezenţi.
                În lipsă de cvorum la al doilea termen de convocare, Adunarea Generală se consideră constituită şi hotărârile obligatorii şi suficiente dacă sunt adoptate jumătate plus unu din  membrii prezenţi.
Art.  26  Şedinţele Adunării Generale sunt prezidate de Preşedintele ACECD sau un împuternicit al acestuia din cadrul Consiliului Director
Art. 27   CONSILIUL DIRECTOR este format din: un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar,un trezorier şi doi membrii. Componenţa Consiliului Director va fi determinată de către Adunarea Generală prin vot secret. Membrii Consiliului Director să aibă domiciliul în comuna Eşelniţa sau familia  să deţină un imobil în comuna Eşelniţa.
                Pentru alegerea persoanei care va deţine funcţia de Preşedinte se fac propuneri şi se întocmeşte o listă separată de cea a Consiliului Director. Persoana care are calitate de asociat cu numărul cel mai mare de voturi exprimate “pentru” va deţine funcţia de Preşedinte. În cazul în care prin vot vor exista două persoane cu număr egal de voturi valabil exprimate se va trece la al doilea tur de scrutin şi va fi declarat Preşedinte persoana cu numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.
Art. 28  Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Art. 29      Consiliul Director are următoarele atribuţii:
·         Adopta hotărâri privind organizarea şi funcţionarea ACECD în limitele de competenţă stabilite de Adunarea Generală a ACECD
·         Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC), bilanţul contabil, proiectul de BVC şi proiectele ACECD
·         Numeşte Directorul executiv şi stabileşte limitele de competenţă ale acestuia;
·         Stabileşte structura organizatorică şi politica de personal, atribuţiile compartimentelor funcţionale şi organigrama ACECD şi le supune aprobării Adunării Generale;
·         Urmăreşte punerea în aplicare de către personal a hotărârilor adoptate;
·         La sugestia Directorului executiv analizează şi decide asupra  angajării şi concedierii personalului ACECD, potrivit legislaţiei în vigoare;
·         Se implica în strângerea de fonduri pentru ACECD;
·         Aprobă acceptarea donaţiilor grefate de sarcini stabilind, de asemenea, limitele în care se poate face aceasta acceptare;
·         Aprobă programele  pentru îndeplinirea obiectivelor ACECD;
·         Hotărăşte mutarea sediului central, îndeplinind cerinţele legale;
·         Reactualizează anual cotizaţia;
·         Propune acordarea calităţii de membru de onoare, la solicitarea membrilor ACECD;
·         Soluţionează litigiile intervenite între membrii ACECD cu privire la scopul şi obiectivele ACECD, în termen de 30 de zile;
·         Propune înfiinţarea unor societăţi comerciale;
·         Propune afilierea la Federaţii sau Confederaţii;
Art 30   Membrii Consiliului Director sunt aleşi de către Adunarea Generală, prin vot secret, durata mandatului fiind de  1 an . Mandatele pot fi consecutive şi nelimitate.
Art. 31   Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare odată la 2 luni. Şedinţele extraordinare convocându-se, după caz, de către preşedintele ACECD, de cel puţin 3 din numărul membrilor Consiliului Director, la cererea Directorului executiv sau a cenzorului.
                Şedinţele Consiliului Director se convoacă cu 7 zile înainte de data întrunirii, convocarea trebuind să cuprindă locul şi data, precum şi ordinea de zi.
Art. 32   Şedinţele Consiliului Director se consideră legal constituite dacă sunt prezenţi 6  membri din 7, deciziile urmând să fie luate cu 4 voturi.
Art. 33   PREŞEDINTELE ACECD este ales de către Adunarea Generală prin vot direct şi secret, durata mandatului fiind de 1 an. Mandatele pot fi consecutive şi nelimitate. Candidaţii la funcţia de Preşedinte, trebuie să aibă calitatea de asociat.
Art. 34 Atribuţiile Preşedintelui sunt:
q  Participă la şedinţele Consiliului Director cu drept de vot;
q  Acordă calitatea de membru de onoare al ACECD, conform hotărârii Adunării Generale;
q  Angajează ACECD în raport cu terţi;
q  Poate decide delegarea de competenţă (prin mandat special) în favoarea unui alt membru al Consiliului Director;
q  Prezidează lucrările Adunării Generale şi moderează activitatea membrilor Consiliului Director în cadrul întâlnirilor sale de lucru;
q  Verifică evidenţele patrimoniului ACECD;
q  Convoacă  Consiliul Director şi Adunarea Generală;
q  Propune excluderea unor membrii;
Art. 35   Personalul ACECD este alcătuit din angajaţi cu contract de muncă conduşi de către DIRECTORUL EXECUTIV. Directorul executiv al ACECD este numit de către Consiliul Director  conform prezentului statut.
Art 36  Atribuţiile Directorului Executiv sunt:
q  Participă la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
q  Asigură conducerea operativă a ACECD;
q  Angajează ACECD în raporturile cu terţi în conformitate cu hotărârile Consiliului Director;
q  Angajează patrimoniul ACECD în conformitate cu hotărârile Consiliului Director;
q  Asigura legătura între personal şi Consiliul Director;
q  Propune Consiliului Director angajarea şi disponibilizarea personalului ACECD;
q  Răspunde financiar în faţa Consiliului Director solidar cu angajaţii;
q  Se subordonează hotărârilor Consiliului Director şi duce la îndeplinire aceste hotărâri;
q  Colaborează cu echipele de proiect şi/ sau alte echipe de proiect acestea fiind obligate să informeze pe Directorul Executiv în legătură cu activitatea lor;
q  Poate delega parte din atribuţiile sale, în scris, membrilor ACECD;
Art.  37  Controlul financiar al ACECD este asigurat de o Comisie de Cenzori formată din 3 membri aleşi de Adunarea Generală cu majoritate simplă. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.           
Art. 38  Evidenţele contabile pentru încasări precum şi pentru cheltuieli şi gestiunea ACECD se ţin în conformitate cu legislaţia în vigoare, de către personal calificat. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
Art.  39 COMISIA DE CENZORI are următoarele competenţe:
Ø  Verifică modul în care este administrat patrimoniul ACECD şi anunţă despre eventuale nereguli Preşedintele şi Directorul executiv, în timp util;
Ø  Are acces la toate documentele ACECD;
Ø  Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunărilor Generale;
Ø  Poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
Ø  Îndeplineşte alte sarcini încredinţate de Adunarea Generală;
Ø  Validează toate mandatele membrilor ACECD aleşi de Adunarea Generală pentru funcţii în  organele ACECD;
Art. 40 ACECD poate avea conturi în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii.

CAP.  VII   DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA


Art.41    ACECD se dizolvă :
-          de drept (imposibilitatea realizării scopului, reducerea numărului de asociaţi sub limita legală, imposibilitatea întrunirii Adunării Generale  dacă această situaţie durează mai mult de un an);
-          prin hotărâre judecătorească definitivă;
-          prin hotărârea Adunării Generale în termen de 30 zile;
Art. 42 În caz de dizolvare a ACECD, Consiliul Director propune, iar Adunarea Generală aprobă destinaţia fondurilor şi bunurilor care-i aparţin. Fondurile şi bunurile ACECD vor fi donate în exclusivitate organizaţiilor neguvernamentale, societăţilor de caritate sau altor instituţii cu obiective similare asociaţiei.
Art. 43  Lichidarea are loc în toate cazurile de dizolvare

CAP. VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII


Art. 45   Statutul poate fi modificat, pe baza propunerilor membrilor ACECD, de către Adunarea Generală cu majoritate de 2/3 din  voturile celor prezenţi.
Art. 46 Funcţionarea ACECD se va stabili printr-un Regulament de Funcţionare propus de Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generală.
Art. 47 Asociaţia poate avea filiale în ţară sau în străinătate, conform legii.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu